รายวิชาทุกรายวิชาทั้งหมดของ ม.1 ด้วยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

Sub-categories
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

Page:  1  2  ()
Courses 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น_KruSamartInformation
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ม.1This course allows guest users to enterInformation
ก30937 กิจกรรมแนะแนว - ครู ทิพวรรณ โม่มาลา
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ครู ครูจ้าง สอน
จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น1 - ครู เสริมสุข จ้อยทองมูลThis course allows guest users to enterInformation
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ครู พงศพิชิต อยู่จันทร์
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู พงศพิชิต อยู่จันทร์
ศ21102 ศิลปะ2 - ครู นิโรธ ชมเดือน
ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์1 - ครู สุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก
ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์1 - ครู เรียงสา ทองสมนึก
ศ21102 ศิลปะ2 - ครู สุรชัย สร้อยทอง
พ21103 สุขศึกษา - ครู บัณฑิต แก้วศรีInformation
พ21104 พลศึกษา - ครู บัญชา พวงนวม
ส21102 สังคมศึกษา - ครู เด่น สกุลณา
ส21104 ประวัติศาสตร์ - ครู เด่น สกุลณา
ส21104 ประวัติศาสตร์ - ครู จรัญญา พระเดโช
ส21104 ประวัติศาสตร์ - ครู สะอาด ชมเดือน
ส21104 ประวัติศาสตร์ - ครู ไพจิตต์ โพธินันท์กุล
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - ครู รัตติกาล ลิ้มปวะนิช
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - ครู รสชกร บุปผาคำ