Sub-categories
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

Page:  1  2  ()
Courses 
ง30221 งานปักด้วยมือ - ครู เมตตา น่วมทนงInformation
ง30294 งานห้องสมุด 1 - ครู บุษกร อ่วมเครือ
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 - ครู สุมนา หาญลำยวง
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 - ครู ลลิตพธู วัฒนบท
จ31201 ภาษาจีนกลาง1 - ครู เสริมสุข แซ่ลิ้ม
จ33201 ภาษาจีนกลาง 3 - ครู เสริมสุข แซ่ลิ้ม
อ32201 ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน - ครู ลลิตพธู วัฒนบท
อ32201 ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน - ครู สุวรรณี สินทรัพย์
ศ32101 ศิลปะ 2 - ครู เรียงสา ทองสมนึก
ศ32205 การออกแบบ - ครู สมบัติ รุ่งสว่าง
ศ32210 จิตรกรรม 2 - ครู นิโรธ ชมเดือน
ศ32203 ภาพทิวทัศน์ 2 - ครู เขมนิช งามถิ่น
ศ32201 เขียนลวดลาย - ครู เขมนิช งามถิ่น
ศ32207 ดนตรีสากล 3 - ครู เสน่ห์ อ่วมเครือ
ศ32202 ภาพดอกไม้ - ครู สุรชัย สร้อยทอง
ศ32206 ดนตรีไทย 2 - ครู วิเชียร พึ่งวร
ว30202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม - ครู อภิญญา ลิงเพ็ชร
ก30937 กิจกรรมแนะแนว - ครู ปฐมาภรณ์ โพธิ์กลัด
ก30937 กิจกรรมแนะแนว - ครู นราพร ญาณไพศาล
พ32101 สุขศึกษา - ครู นราพร ญาณไพศาลInformation