Sub-categories
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

Page: ()   1  2
Courses 
พ32101 สุขศึกษา - ครู ศุภชัย(วัฒ) วัฒนสุข
พ30211 ฟุตบอล - ครู โกวิทย์ กองแก้ว
พ30214 ฟุตซอล - ครู เอกรัตน์ บุญณรงค์
พ30205 เปตอง - ครู บัญชา พวงนวมInformation
พ30212 แบดมินตัน - ครู มาโนช ริมกาญจนวัฒน์
ส32102 ประวัติศาสตร์ - ครู วิเชียร พึ่งวร
ส32102 ประวัติศาสตร์ - ครู ชุลีรัตน์ ชิตชูตระกูล
ค32201 คณิตศาสตร์ - ครู ปราโมทย์ เพ็งเลา
ค32101 คณิตศาสตร์ - ครู ชญาดา หอมกลิ่นInformation
ค32201 คณิตศาสตร์ - ครู สุพัตรา ชมเด็จ
ค32201 คณิตศาสตร์ - ครู สุพัตรา ชมเด็จ
ท30203 การพูด - ครู ปาริชาต แก้วสกุล
ศ32209 นาฏศิลป์ 2 - ครู เรียงสา ทองสมนึกInformation
ส32101 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม - ครู ชุลีรัตน์ ชิตชูตระกูลInformation
ท32101 ภาษาไทย - ครู จิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะInformation
ท32101 ภาษาไทย - ครู มาริสา นพคุณInformation
ท33101 ภาษาไทย - ครู นฤมล นาคทองInformation