ค33201 คณิตศาสตร์ - ครู จินดามณี เรืองจุ้ย
(ค33201-206)

ภาคเรียนที่1 และ 2