ส31102 ภูมิศาสตร์ไทย - ครู เชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์
(ส31102-413)

คำอธิบายรายวิชา