พ40222 มวยสากล - ครู วสันต์ สุภาพพรชัย
(พ40222-501)