ศ31206 การเขียนภาพสีนำ - ครู นิโรธ ชมเดือน
(ศ31206-608)

ศิลปะ  คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งแสดงออกของจินตนาการ ความรู้ ปัญญา         

            และประสบการณ์

ศิลปะแบ่งตามลักษณะ และการสัมผัสดังนี้

              1.  ทัศนศิลป์ ( สัมผัสด้วยตา) ได้แก่ 1. จิตรกรรม ภาพพิมพ์

                                                                        2. ประติมากรรม