ง20225 การสร้างเว็บไซต์ ม.2 1/2559
(dreamweaver)

ใช้งานโปรแกรม Dreamweaver เข้าใจความหมายของเว็บเพ็จ เว็บไซต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้สามารถสังเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ รวมถึงออกแบบได้เข้าใจหลักการ