Last modifiedNameSummary
Monday, 11 June 2018, 11:36 PMบันทึกข้อมูล sdq-eqบันทึกข้อมูล sdq-eq
Monday, 5 March 2018, 04:13 PMการรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 4การรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 3
Monday, 5 March 2018, 04:06 PMการรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 3การรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 3
Tuesday, 12 September 2017, 09:27 AMการรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 2 การรู้เรื่องการอ่าน ม.1,2,3 ครั้งที่ 2 (PISA)
Tuesday, 12 September 2017, 09:26 AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.1 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.1
Tuesday, 12 September 2017, 09:26 AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.2 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.2
Tuesday, 12 September 2017, 09:26 AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.3 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.3
Tuesday, 17 June 2014, 07:22 AMประกาศมาตรฐานการศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
Monday, 25 October 2010, 12:55 PMเอกสารข้อสอบแบบ Aiken format
Wednesday, 27 October 2010, 02:52 PMเอกสารข้อสอบแบบ GIFT format
Friday, 5 November 2010, 08:17 PMโปรแกรม youtubedownload
Friday, 3 December 2010, 04:38 PMแนวทางการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล
Friday, 14 January 2011, 03:56 PMการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

"ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา"

พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์/สิงหาคม 2552

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com,saksit2500@hotmail.com,saksit2500@yahoo.com

จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์..กันยายน 2552

Tuesday, 21 June 2011, 10:48 AMเพิ่มสมาชิก excell
Tuesday, 21 September 2010, 03:29 PMดาวน์โหลด เกมส์

ดาวน์โหลด เกมส์

Wednesday, 2 November 2011, 02:49 PMแก้ไวรัสซ่อนไฟล์
Wednesday, 23 November 2011, 09:11 AMแบบใบลา นักเรียน
Wednesday, 11 April 2012, 12:37 PMOffice Professional 2010
Friday, 6 July 2012, 09:48 AMsdq กลุ่ม 1sdq กลุ่ม 1 ม.2/13
Friday, 6 July 2012, 09:49 AMsdq กลุ่ม 2sdq กลุ่ม 2
Friday, 19 November 2010, 11:56 AMออกจากระบบออกจากระบบ
Monday, 11 June 2018, 09:05 AMรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25612561
Thursday, 7 June 2018, 11:30 AMรายชื่อวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561รายชื่อวิชาเพิ่มเติม
Thursday, 16 November 2017, 08:35 AMใบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25602-60
Tuesday, 13 June 2017, 07:46 PMดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10มิย60ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
Friday, 24 September 2010, 04:44 PMงานเกษียณครู ร.ร.โพธาฯ 2553
Thursday, 26 May 2011, 11:02 AMFreeMind 0.9.0 RC 10 free download
Monday, 4 July 2011, 09:54 AMแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Friday, 29 July 2011, 10:34 AMสอนการติดตั้งโปรแกรม Ulead
Tuesday, 30 August 2011, 01:52 PMงานนำเสนอ
Monday, 26 December 2011, 05:02 PMตัวอย่างการายงาน CAS
Friday, 6 January 2012, 05:05 PMlogo
Friday, 14 September 2012, 07:11 AMการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Friday, 14 September 2012, 07:14 AMดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Sunday, 29 May 2016, 10:17 AMดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark เวอร์ชั่นล่าสุด