บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week496
mod_vvisit_counterLast week771
mod_vvisit_counterThis month194
mod_vvisit_counterLast month3623
mod_vvisit_counterAll days715041

Online Now: 1
Your IP: 61.7.166.33
Today: เมษายน 03, 2020

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
1.เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
2.วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ
3.ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความเหมาะสม
4.เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการ  ด้านต่างๆ
   4.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
   4.2การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
   4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
   4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน
   4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   4.6อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
5.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6.เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
7.ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน
8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 icon man
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ       
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้ 
1.จัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
2.จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานวิชาการและปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
3.จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน
4.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5.จัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
6.กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3benja1
นางเบญจา  ขุนนคร
 
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
3.ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
4.ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.การบริหารงานวิชาการ
   5.1การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
   5.2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
   5.3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
   5.4 การจัดกลุ่มการเรียนของนักเรียน
   5.5 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
   5.6 การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
   5.7 จัดการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   5.8การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
   6.1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามระบบการเรียนรู้
   6.2 การจัดสอนซ่อมเสริม
   6.3 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
   6.5 การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
   6.6 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
   6.7 สร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
   6.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
   6.9 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   6.10ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการอื่น
   6.11ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
7.การวัดผลประเมินผลการเรียน  /งานทะเบียนนักเรียน / การเทียบโอนผลการเรียน
   7.1 การดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
   7.2 การสร้างและปรับปรุง เครื่องมือวัดผลการเรียน
   7.3 การจัดให้มีเอกสารและแนบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
   7.4 การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน
   7.5 การจัดทำ GPA และการจัดทำหลักฐานผลการเรียนและการจบหลักสูตรของนักเรียน
   7.6 การจัดทำทะเบียนนักเรียนและออกใบรับรองการเป็นนักเรียน
8.การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
9.การประเมินผลการปฏิบัติงานขอครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานตามขอบข่ายงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ
 
3มณรตน
 
นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ
2.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของกลุ่มบริหารวิชาการ
4.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารวิชาการ
5.ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารวิชาการ
6.จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ
7.สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ รายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
8.ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารวิชาการ
9.จัดสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานในสำนักงานที่โรงเรียนกำหนด
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2suwit2
นายสุวิทย์  สมหลักชัย  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับแนวปฏิบัติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ดังนี้
   2.1 งานทะเบียน 
   2.2 วัดผล ประเมินผล
   2.3 งานนิเทศและบริหารกลุ่มสาระ
   2.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   2.5 งานส่งเสริมวิชาการ
3.กำหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
4.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
6.ประสานงาน เร่งรัดกลุ่มสาระเรียนรู้และงานวัดผล หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้จบหลักสูตร
7.ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
2suwit2
นายสุวิทย์ สมหลักชัย 
งานทะเบียนและวัดผล
ฝ่ายงานทะเบียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน
2.จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผล
การดำเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน
3.ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4.จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
5.ให้เลขประจำตัวนักเรียน และจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน
6.รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เกี่ยวกับ
การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
7.ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง
ผลการเรียน  การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน
8.รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน
9.รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน
10.ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ
11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา
12. จัดทำ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร
14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ
และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
15. สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 
เพื่อดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ
16. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
17. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน
18. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สำหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 
หรือฉบับต่อๆไป  ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript)
19. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส
20. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวัดผลและประเมินผล
2.จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน
3.จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูอาจารย์ทราบ
4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
5.ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา
6.บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถูกต้อง
7.ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ. 5 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน
8.ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”,“ร”,“มส”,“มผ” พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
9.ดำเนินการส่งผลการสอบกลางภาคและปลายภาคให้ผู้ปกครองทราบ
10.ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม
11.เก็บรักษา จำหน่าย ปพ. 5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
12.ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนำไปสอบกับนักเรียน
13.จัดทำคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
14.ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
15.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6sombut1
นายสมบัติ รุ่งส่ว่าง 
งานการรับสมัครนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกับเตพื้นที่การศึกษา
2.ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
3.ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ
4.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด
5.จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
7.ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
8.ประสานงานกับกลุ่มบริหาร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่กำหนด
9.จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
10.รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
8anucha m1
นายอนุชา เหม่งเวหา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    Øงานลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด
    Øงานนักศึกษาวิชาทหาร
    Øงานกิจกรรมชุมนุม ชมรม
    Øงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ฯ
    Øงานแนะแนว/ทุนการศึกษา
 
1.ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู
2.จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม
3.จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
4.ให้คำแนะนำแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม
5.กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
6.รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
7.จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
  งานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของงานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของงานนักศึกษาวิชาทหาร 
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 งานกิจกรรมชุมนุม ชมรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของงานกิจกรรมชุมนุม ชมรมทหาร 
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแนะแนว/ทุนการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

      งานแนะแนว

      1. จัดทำแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับงานแนะแนว
      2. บริการรวบรวมข้อมูล บริการสนเทศเกี่ยวกับงานแนะแนวและอาชีพ
      3. บริการให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา เรื่องการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเลือกอาชีพ
      4. จัดทำระบบการทำระเบียนสะสม ระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน
      5. ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัว และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
      6. จัดบริการให้ความสะดวกและช่วยเหลือนักเรียนในการแก้บุคลิกภาพ
      7. ทำหน้าที่ครูแนะแนวในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เรื่องส่วนตัวและสังคม
      8. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการให้คำแนะนำแก้ปัญหาแก่ครูที่ปรึกษา
      9. จัดทำเอกสารแนะแนว เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระเบียบของสังคม สามารถปรับตัวให้เหมาะสม
      10. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในชั่วโมงแนะแนว หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
      11. สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน
      12. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถหรือยากต่อการช่วยเหลือ
      13. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี
      14. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา ยากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชายภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือ
      15. ประสานทีมงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียน
      16. แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ
      17. ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนที่ขัดสน เช่น การจัดหาทุน การจัดหางาน
      18. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
      19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        งานทุนการศึกษา

       1. จัดทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่างๆ
       3. รวบรวมข้อมูล รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ                                      
       4. ประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน
       5. ประสานงานขอรับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน
       6. แนะนำให้นักเรียนที่มีความจำเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
       7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         งานส่งเสริมอาชีพอิสระ ( สอร. )
       1. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
       3. จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของงานส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอร.)
       4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
       5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2preecha1
นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ
งานตารางสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
 2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพื่อนำมาจัดตารางสอน
 3. ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน รวบรวมตารางสอนของครู ตารางการใช้ห้องเรียนและตารางเรียนของนักเรียนให้มีความเหมาะสม
 4. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
 5. ประเมินผลและสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น
 6. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา

4sarawut1 

นายสราวุธ สุธีรวงศ์

งานส่งเสริมวิชาการ
    งานห้องสมุด
    งานสื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งาน ICT การเรียนรู้
    ศูนย์ REIC
    งานห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3.วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงาม
จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนด
4.จัดทำบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
5.ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้ห้องสมุดแนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด
6.จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ
7.จัดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร
8.บริการให้ยืมหนังสือและบริการตอบคำภามเกี่ยวกับข่าวสาร
9.ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการนำนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียน
10.รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับครูอาจารย์
11.ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน
12.จัดให้บริการด้าน สารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
13.ซ่อมแซม บำรุงรักษา หนังสือที่ชำรุด
14.จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ
15.ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
   งานสื่อ วัตกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2.ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
3.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
4.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านวิชาการ
5.ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6.ดูแล บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง e-learning
7.ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่ใกล้เคียง
9.จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
10.จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
    งานสื่อ ICT การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
2.จัดระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
3.ทำการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก
4.จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ พร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5.ให้บริการค้นหาข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
6.ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
7.ออกแบบทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
8.ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ
9.ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
 3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9samart1
นายสามารถ  เพ็งเลา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับแนวปฏิบัติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.บริหารงานพัฒนาวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้างดังนี้
   2.1 งานพัฒนาระบบการเรียนรู้
   2.2 งานวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2.3 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
   2.4 งานโครงการพิเศษ
3.กำหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
4.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
 
5visavat
นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล
 
งานนิเทศภายในและบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.งานนิเทศภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   1.1 สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
   1.2 จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพื่อ จัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
   1.3 ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม
   1.4ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
   1.5 ให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
   1.6 ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอนการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน
   1.7 นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ
   1.8 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
   1.9  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   2.1 เป็นกรรมการวิชาการกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนและทำการสอน
   2.2 ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการจัดการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน
   2.3 จัดอัตรากำลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ มอบหมายงานพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ
   2.4 ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ดำเนินไปตามหลักสูตร
   2.5 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 1 รายวิชา /1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี
   2.6 วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ดูแล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
   2.7 ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลว่างให้เป็นประโยชน์จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ
   2.8 จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน
   2.9 ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร”  “มส”“มผ” ให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล
   2.10 ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน ควบคุมเรื่องการทดสอบ กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการ ติดตาม ดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
   2.11 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระฯ ดำเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
   2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2preecha1
นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ
งานพัฒนาระบบการเรียนรู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
2.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ส่งเสริมให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4.ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5.จัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม
8.ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมของนักเรียน
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5vichai
นายวิชัย วรพจน์มงคล
 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
2.ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.นิเทศภายใน การกำกับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
5.จัดทำตารางสอนครูและนักเรียน
6.จัดทำโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5Jilasak
นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.จัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วิจัย
3.นำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
5.การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9samart1

นายสามารถ เพ็งเลา

งานโครงการพิเศษ
    งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
    งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
    งานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
    งานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา
 
   งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5.ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานโครงการห้องเรียนพิเศษ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการห้องเรียนพิเศษ
4.สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5.ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
4.สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5.ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
 3. จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา
4.สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5.ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย