บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week503
mod_vvisit_counterLast week771
mod_vvisit_counterThis month201
mod_vvisit_counterLast month3623
mod_vvisit_counterAll days715048

Online Now: 2
Your IP: 61.7.166.33
Today: เมษายน 03, 2020

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
2.ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ
3.ติดตาม ดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 
บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการการพัสดุของโรงเรียน
2.จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน
3.จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน
4.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5.จัดทำงบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการทำบัญชี และทำทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียน ให้ ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ  37 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อกำกับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน  หรือจ่ายเงิน ตรวจสอบสมุดเงินสดประจำวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ทั้ง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือชื่อ กำกับแล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53   อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน   นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส  เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย นำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือชื่อ ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน วันทำการถัดไปนำเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย ต่อไป
8. ควบคุมดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 อย่างเคร่งครัด 
9.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ    ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน   ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย   
10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ    ให้จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
11. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ในการออกเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญการรับและจ่ายเงิน
12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และผลประโยชน์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
13. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
14. วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8Naowarath1นางสาวเนาวรัตน์  ศิริกุลรุ่งโรจน์

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียน
3.ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการการพัสดุของโรงเรียน
5.จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน
6.จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน
7.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
8.ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียนให้ ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ  37 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อกำกับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน  หรือจ่ายเงิน ตรวจสอบสมุดเงินสดประจำวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ทั้ง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือชื่อ กำกับแล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป 
9.ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53   อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันนำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส  เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย นำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือชื่อ ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน วันทำการถัดไปนำเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย ต่อไป
10. ช่วยกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 อย่างเคร่งครัด 
11. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน   ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย   
12. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ    ให้จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
13. ช่วยกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ในการออกเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญการรับและจ่ายเงิน
14. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และผลประโยชน์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
15.นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
16.วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
17.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

5supattha
นางสาวสุภัทรา ทับชม
 
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ
4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณ
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
8. ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
9. จัดสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานในสำนักงานที่โรงเรียนกำหนด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2putnee2นางสาวพัฒนี  มูลดี
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
2.วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
2.1แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
2.2แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน
3.นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ช่วยเหลือประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
5.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
6.จัดทำปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน
7.ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
9.ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
10.ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
2putnee2นางสาวพัฒนี  มูลดี
งานแผนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดและเสนอของบประมาณ
   1.1การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
      1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       1.1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพื้นที่การศึกษา
       1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
       1.1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ
       1.1.5 ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       1.1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
  1.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
       1.2.1 จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
       1.2.2 จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
       1.2.3 จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
       1.2.4 จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
       2.1 จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
       2.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
       2.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
       2.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
       2.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ
       2.6 จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร
       2.7 จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ
       2.8 นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
       2.9 แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
   3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
       3.1.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
       3.1.2 จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
       3.1.3 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
       3.1.4 จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ
       3.1.5 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
       3.1.6 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
  3.2 ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
       3.2.1 กำหนดปัจจัยหลักความสำคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls)  ของสถานศึกษา
       3.2.2 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
       3.2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
       3.2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี
       3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 t735
นายสามารถ  จิตจรัส
งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
4. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม EIS และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงใน เว็บไซด์ของโรงเรียน
6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. จัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
9. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์
10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตมที่ได้รับมอบหมาย

2porwarit2
นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
งานประกันคุณภาพการศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9wanfah1
นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์   
งานจัดการข้อมูลนักเรียน(DMC)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4.ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
t735
นายสามารถ  จิตจรัส
งานโปรแกรมบริหารและระบบเครือข่าย   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8Naowarath1นางสาวเนาวรัตน์  ศิริกุลรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อกำกับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศงานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
4. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง
6. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8Naowarath1นางสาวเนาวรัตน์  ศิริกุลรุ่งโรจน์
งานการเงิน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ แนวทางปฏิบัติ
   1.1 จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน 
   1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงิน
   1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
2. เงินโอนงบประมาณแนวทางปฏิบัติการโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. การบริหารการเงินแนวทางปฏิบัติการเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ
   3.1 งานการเงินงบประมาณ   มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
        -  รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
        -  ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
        -  เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ
        -  เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร
        -  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู 
        -  ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
        -  จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทางธนาคาร
        -  ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบชำระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคน
        -  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน
        -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3.2    งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
        -  รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา
        -  รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
        -  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
        -  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
        -  ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน
        -  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด
        -  ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ 
        -  ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
        -  จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
        -  ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
        -  ทำสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
        - งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
        -  งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
8mattra2นางเมตตา  น่วมทนง
 งานการบัญชี    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำบัญชีการเงินแนวทางการปฏิบัติ
      1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ การตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
      1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
      1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 
      1.4 บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด
      1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 
      1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
      1.7 ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอนำส่งคลัง
      1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
      1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจาก การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง ลายมือช่อย่อกำกับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
2.  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน แนวทางปฏิบัติ
      2.1 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจำงวด
      2.2 จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจำปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
      2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจากแจก
      2.4 ประสานการทำงานของแผนกการเงิน
      2.5 ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา
      2.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5nuntriya
นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
งานพัสดุและสินทรัพย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ
   1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน
   1.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
   1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
   1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์
   1.6 จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ  แนวทางการปฏิบัติ
   2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง
   2.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
3. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง   แนวทางการปฏิบัติดังนี้
   3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
   3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยดำเนินการไปตามระเบียบ
   3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
4. การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติ
   4.1 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
   4.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
   4.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี
   4.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง
 
 
5supattha
 
นางสาวสุภัทรา ทับชม
 
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดการทรัพยากรแนวทางการปฏิบัติ
    1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
    1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
    1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. การระดมทรัพยากรแนวทางการปฏิบัติ
    2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้ง ประมาณไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา
    2.2 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
    2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
    2.4 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการแหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
    2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ
    2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์
3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์   แนวทางการปฏิบัติ
    3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล
    3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    3.2 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
1kitsada
นายกฤษฎา รุ่งเรือง
งานควบคุมภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
7. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย