บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week38
mod_vvisit_counterLast week771
mod_vvisit_counterThis month3359
mod_vvisit_counterLast month3145
mod_vvisit_counterAll days714583

Online Now: 1
Your IP: 61.7.166.33
Today: มีนาคม 29, 2020

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อกำหนดนโยบาย
2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด
3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 
บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. การจัดทำนโยบายและแผน
             1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารกิจการนักเรียน
             1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และปฏิทินปฏิบัติงาน
             1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
   2.  กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   3.  กำกับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   4.  วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน
   5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   6.  ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน
   7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกฝ่ายของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน
   8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
3phongsapichit2
นายพงศพิชิต  อยู่จันทร์
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
6. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4Sorrarat1
 
นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์
งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มกิจการนักเรียน
2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของกลุ่มกิจการนักเรียน
4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มกิจการนักเรียน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มกิจการนักเรียน
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มกิจการนักเรียน
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มกิจการนักเรียนรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปี
8. ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มกิจการนักเรียน
9. จัดสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานในสำนักงาน  ที่โรงเรียนกำหนด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2pramot2
นายปราโมทย์  เพ็งเลา
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานปกครองนักเรียน   ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผน ออกแบบระบบงานปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน
4. จัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียน และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะครู รับทราบและใช้ปกครองนักเรียน เข้าใจตรงกันทั้งครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพ 
6.  สรุป ประเมินผล และรายงานการปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2pramot2
นายปราโมทย์  เพ็งเลา
 
งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
3.บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
4.ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
 
7anucha1
นายอนุชา  เจริญผล
 านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น
2. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด
4. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 
5. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด
6. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบำบัดทางจิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก
8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5ฐตาพร
นางสาวฐิตาพร ตรียินดี
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเส้นทางบุญ ร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นต้น
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การประหยัดและออม การประกวดมารยาท กาปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ
3. จัดทำแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม
5. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
6. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
7. เสนอการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
8. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม
9. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
11. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
12. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีความสนใจ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3phongsapichit2
 
นายพงศพิชิต  อยู่จันทร์
งานเวรประจำวัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ร่างคำสั่งเสนอผู้บริหารให้ครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
 2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ประสานให้ครูบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
 3. จัดทำแบบบันทึกเวร พร้อมทั้งติดตาม รวบรวมบันทึกเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
 4. จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้ครูที่ปฎิบัติหน้าที่เวร
 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 6. ประเมิลผลและราบงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
7wrorawat
นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์
งานจราจรในโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.จัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน
2.รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร
3.ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน
4.ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
5.จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา
6.รณรงค์และอำนวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
7.กำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร
8.ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจำวัน
9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2sununta
นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผนออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้คณะครู ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 6.  สรุป ประเมินผล และรายงาน เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะๆ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ อย่างต่อเนื่อง
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของ ครูที่ปรึกษา
 3. จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. จัดประชุมหัวหน้าระดับเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
 5. จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนกิจกรรมโฮมรูมเสริมทักษะดำรงชีวิต แบบประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
 6. จัดประชุมเพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหารายกรณี
 7. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
 8. จัดการประเมินทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3phongsapichit2
 
นายพงศพิชิต  อยู่จันทร์
งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   หัวหน้าระดับชั้น  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ดูแล ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 2. เป็นคณะกรรมการดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 3. พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้น ที่เกี่ยวข้อง
 4. รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน    ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทราบทุกสิ้นเดือน หรือทันทีที่เกิดเหตุในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
 5. จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ  
แนวปฏิบัติของโรงเรียน
 7. เสริมสร้างวินัยและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
 8. ควบคุมดูแล การเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนที่ มาเรียนและขาดเรียน ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงสถิติประจำวัน เพื่อดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ปกครองทราบ
 9. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบผู้ปกครองเป็นครั้งคราวหรือในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา
 10.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรม
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   ครูที่ปรึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย
 2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและดำเนินการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา  ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้ขวัญกำลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา
 4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืนคุมแถวหลังนักเรียนคนสุดท้ายในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบสำรวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแต่ละวันและพบนักเรียนในที่ปรึกษาในคาบโฮมรูม เพื่อรับทราบปัญหา ให้การอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน
 5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพื่อรายงานให้รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบ และรายงานในโปรแกรม SMSS ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบทุกวัน
 6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจำวันและประจำเดือนตามเวลาที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด
 7. ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัวและติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
 8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน
 9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด
 10. เป็นเวรประจำวันตามตารางเวลาและทำหน้าที่ตามหน้าที่กำหนดให้รับผิดชอบ
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7Jongrak
 นายจงรักษ์  ปรีชาวัชกุล
งานเครือข่ายผู้ปกครอง    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง
4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน
5. จัดทำระเบียบเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่างๆในการเรียน
7. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์นักเรียนผู้ปกครองอย่างสูงสุด
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสภานักเรียนและงานกิจกรรมนักเรียน
1Apinya1
นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
งานสภานักเรียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ
สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
7. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบนอบ ของนักเรียนต่อครู
8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
9. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
12. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
5Jilasak
นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว
งานกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ)
3.ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและให้ เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด
4.จัดทำงบประมาณ งาน โครงการ กิจกรรม ของงานกิจการนักเรียน
5.ดำเนินงานตามปฏิทิน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3onthera
นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ
งานประกันชีวิตนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1.  อำนวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร
 2.  จัดทำสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดทำประกันชีวิต และการใช้บริการ
 3.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 4.  เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกัน   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย
 5.  ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย