บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday85
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week759
mod_vvisit_counterLast week3108
mod_vvisit_counterThis month4117
mod_vvisit_counterLast month12634
mod_vvisit_counterAll days773750

Online Now: 3
Your IP: 3.235.139.152
Today: พฤษภาคม 12, 2021

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อกำหนดนโยบายกลุ่มบริหารทั่วไป
2.ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด
3.พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปที่ขอจัดทำ
4.ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
b003-63
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 
บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.การจัดทำนโยบายและแผน
   1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารทั่วไป
   1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป และปฏิทินปฏิบัติงาน
   1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. กำกับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6wichean1
นายวิเชียร  พึ่งวร
 
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไปทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 
4napapon1
 
นางนภาภรณ์  แก้วศรี
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารทั่วไป       
2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป       
4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป       
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารทั่วไป       
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป       
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป  รายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
8. ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารทั่วไป       
9. จัดสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานในสำนักงานที่โรงเรียนกำหนด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3sramsuk2
 
นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล
 
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผนออกแบบระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการนำระบบเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 4. จัดหา Hardware และ Software และอุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้ตามระบบที่กำหนดไว้
 5. ปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานกับส่วนต่างๆ ให้เกิดวาม รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า
 6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
t377-Teerapol
นายธีระพล  พฤฑฒิกุล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     มีหน้าที่
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดความเพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักเรียนและบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบ กำกับติดตาม และพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
4. จัดการให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสื่อสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ ภายในและทางไกล กล้องวงจรปิด วิทยุมือถือ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และใช้อย่างประหยัด
2. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และเกิดประโยชน์มากที่สุด
3. ควบคุมทะเบียนเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน  
4. วางระบบ แนวทาง วิธีการ ใช้เครื่องมือสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
 
3sramsuk2
 
นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 2. เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
 3. เผยแพร่ข่าวสาร เกียรติคุณและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน
 4. ดำเนินการให้มีและใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบำรุงรักษา
 5. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
 6. ให้การบริการเสียงตามสายโดยประสานงานร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา
 7. จัดทำเอกสารคู่มือนักเรียนและวารสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6sombat
นายสมบัติ รุ่งสว่าง
งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
2. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตทัศนศึกษา
3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์   ห้องควบคุมเสียง  ห้องเรียนรวม ฯลฯ
8. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน
9 .จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
10. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน
11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่
15. สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระฯ ต่างๆ 
16. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
17. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทำรายงานประจำปีของงานโสตทัศนศึกษา
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3sramsuk2
นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล
งานปฏิคม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                                   
   1.  จัดทำโครงการและของบประมาณสนับสนุนงานปฏิคมโรงเรียนให้เพียงพอ
   2.  จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานปฏิคมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   3.  จัดเจ้าหน้าที่ ดูแล ให้การต้อนรับ ผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ
   4.  จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
   5.  ดูแล งานปฏิคมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
   6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5yada
นางสาวญาดา ศรีอรุณ
 งานธนาคารโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน ธนาคารโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
2. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและธนาคารออมสิน ในการดำเนินงาน
3.  อำนวยความสะดวกในการ ฝากและถอนเงิน ของนักเรียนและบุคลากร
4.  จัดทำสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการฝาก-ถอน และการใช้บริการ
3.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.  เป็นผู้ประสานงานกับธนาคารออมสินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝาก-ถอนเงิน
5.  ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจทั้งประชุม แผ่นพับ ใบปลิวและเป็นหนังสือราชการ
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย
7Bundit1
 นายบัณฑิต  แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานส่งเสริมและบริการ   ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผนออกแบบระบบงานส่งเสริมและบริการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและบริการ 
 4. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
 5. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
6. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
7. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
7Bundit1
นายบัณฑิต  แก้วศรี
 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1 งานไฟฟ้า – น้ำประปา มีหน้าที่
      1.1 จัดทำโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า - น้ำประปาให้เพียงพอ
      1.2 กำกับดูแล รักษา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
      1.3 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการ
      1.4 จัดทำป้าย แนะนำวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติการใช้
      1.5 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
      1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2 งานปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารสถานที่ / จัดสภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่
      2.1 จัดและวางผังอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ จัดผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีป้ายแสดงการใช้งานทั้งในและนอกห้องเรียน มีป้ายชื่ออาคาร มีสารสนเทศประจำอาคาร
      2.2 จัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้ออำนวย สนับสนุน ส่งเสริม ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
      2.3 จัดห้องเรียน อาคารเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
      2.4 จัดห้องบริการและห้องพิเศษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
      2.5 วางระบบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง อาคารเรียน เรื่องประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ ระบบลิฟท์ เครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ใช้งานได้ดี
      2.6 จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานบริหารอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์
3 งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
      3.1 จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Eco - school) โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการห้องเรียนสีเขียว
      3.2 จัดตกแต่งบริเวณทั่วไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
      3.3 จัดสถานที่สำหรับพักผ่อน การออกกำลังกายให้เหมาะสมและเพียงพอ
      3.4 จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
      3.5 จัดสภาพบรรยากาศทั่วไป ให้เอื้ออำนวย สนับสนุน ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.6 แบ่งเขตพื้นที่และจัดผู้รับผิดชอบ ให้ดูแล ปรับปรุงพัฒนา บริเวณที่รับผิดชอบให้มีสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
      3.7 จัดระบบในการดูแลและซ่อมบำรุงสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
4 งานกิจกรรม 5 ส. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
      4.1 จัดทำโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานกิจกรรม 5 ส. ให้เพียงพอ
      4.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบกิจกรรม 5 ส. ให้เพียงพอพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ห้องเรียนรับผิดชอบ และประสานงานกับครูที่ปรึกษา
      4.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ ค่านิยมของนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของกิจกรรม 5 ส.
      4.4 ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
      4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8sawee
นายเสวี  บุญถนอม
งานสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
3. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน
4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียน และนักเรียน
5. ดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน
6. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4napapon1
นางนภาภรณ์  แก้วศรี
งานบริการนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. งานอนามัยโรงเรียน มีหน้าที่
     1.1 กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
     1.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน
     1.3 ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
     1.4 จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
     1.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
     1.6 จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น
     1.7 จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ พนักงานบริการ และชุมชนใกล้เคียง
     1.8 จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน
     1.9 ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
     1.10 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
     1.11 แนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค
     1.12 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
     1.13 ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
     1.14 ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
     1.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข
     1.16 จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัยลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
     1.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.  งานโภชนาการ   มีหน้าที่
     2.1 กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
     2.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ
     2.3 จัดบริการสถานที่ จำหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน
     2.4 ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
     2.5 จัดบริการน้ำดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
     2.6 ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
     2.7 ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ
     2.8 รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน พร้อมจัดทำสัญญา
     2.9 กำหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจำนวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน
     2.10 กำหนดระเบียบควบคุมผู้จำหน่ายอาหาร
     2.11 ควบคุม กำหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ
     2.12 ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ
     2.13 ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
     2.14 ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
     2.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน
     2.16 เป็นกรรมการจัดทำและจำหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
     2.17 ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
     2.18 อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร
     2.19 บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
     2.20 อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
     2.21 เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปี
     2.22 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    มีหน้าที่
     3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
     3.2 จัดทำระเบียบการจำหน่ายสินค้า ให้เหมาะสม   
     3.3 ควบคุมการให้บริการในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร
     3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4.  งานบริการน้ำดื่ม มีหน้าที่
     4.1 ประสานงานกับบริษัท ดูแลสัญญา เพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน 
     4.2 กำกับ ติดตามการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามสัญญา
     4.3 ประสานงานกรณีที่เป็นผลประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน กับบริษัทและตัวแทนอย่างใกล้ชิด
     4.4 เป็นพยานในสัญญาระหว่างบริษัท กับ โรงเรียน
     4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6wichean1
นายวิเชียร  พึ่งวร
งานบริหารพนักงานบริการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานบริหารพนักงานบริการ
 2. มอบหมายงานประจำและงานอื่น ๆ แก่พนักงานบริการ
 3. ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จ
 4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือพนักงานบริการด้วยความยุติธรรม
 6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
4chairat
นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ
 งานยานพาหนะ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่บุคลากร
3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม ให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน ซ่อมบำรุง กำหนดแผนตรวจสอบเพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คำแนะนำ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี