ButtonButtonButtonButtonButtonButtonButton

 

 

เชิญทุกท่านได้พบกับ วิถีประชาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

"ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอโพธาราม" สายเลือดแห่งมังกร

ท่านจะได้รู้ถึง ประวัติความเป็นมา วีถีการดำเนินชีวิตประเพณี วัฒนธรรม

รวมถึงสิ่งต่างๆของชาวจีนในโพธาราม ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์

" การเดินทางของชาวจีนสู่โพธารามและได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเจริญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันงดงาม

ของบรรดาชาวจีนอพยพและบรรดาชาวไทยเชื่อสายจีน

ที่เป็นทายาทในลำดับต่อๆมา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป

 

 

Webmaster: juggum_tota@hotmail.com

 

Web Counter