.

 

 

 

มโหสถชาดก
ภุริทัตชาดก
จุลปทุมชาดก
เตมีย์ชาดก
มารผจญ
พุทธประวัติ

พระเวสสันดรชาดก
 

.....การอนุรักษ์จิตรกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนตามโบสถ์ วิหาร หรือ คูหาสถูป การอนุรักษ์ไม่ว่ากรณีใดๆ สิ่งสำคัญคือการรักษาให้อยู่สภาพเดิมมากที่สุด แต่จิตรกรรมเป็นเรื่องละเอียดกว่า ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ การเสริมความ
มั่นคงและป้องกันอันตรายจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภาพ
.....การอนุรักษ์มรดกทางจิตรกรรมฝาผนังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พระ หรือผู้เกี่ยวข้อง แม้ดูเหมือนวิธีง่ายแต่ก็ยากในทางปฏิบัติ เพราะการอนุรักษ์ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนและต้องอาศัยเวลาในการอบรม
บ่มนิสัยให้รู้จักรับผิดชอบในมรดกของชาติ

 

 

* เว็ปไซต์นี้ทำเฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น
copy right @ PHOTHAWATTHANASENEE SCHOOL M.601'53
Khongtakot, Photharam, Ractchaburi 70120. Tel. 032-231011