คณะผู้จัดทำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชินาภา แสงทองกิตติโชค
เลขที่ 35
กัลยรัตน์ โตเต็ม
เลขที่ 36
กุลวดี ใจอารีย์

เลขที่ 38

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สามารถ เพ็งเลา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

 

* เว็ปไซต์นี้ทำเฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น
copy right @ PHOTHAWATTHANASENEE SCHOOL M.601'53
Khongtakot, Photharam, Ractchaburi 70120. Tel. 032-231011