HOME

HISTORY

GALLERY

ORGANTZER

LOCATION ANTIQUES MON TRADITION AND CUTURE


           เมื่อปี 2536   ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงขึ้นในบริเวณวัด เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ   ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงมาเป็นประธานเปิดงาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดม่วง  เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือระหว่างชาวมอญบ้านม่วง โดยมีน้าอางค์ ครูจวน ลุงบุญธรรมเป็นแกนนำและวัดม่วง   โดยพระครูลม หรือพระครูวรธรรมพิทักษ์ ( ปัจจุบันมรณภาพ
ไปแล้ว) ร่วมกับ คณะนักวิชาการและทีมงานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงไขศรี แสงอรุณ (สมัยเป็นอธิการบดี)อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์สุจิตต์ –ปรานี วงษ์เทศ   และนักวิชาการ
อีกหลายท่านแบ่งหน้าที่กันรวบรวมองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรม
พื้นบ้านชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลอง  โดยรวบรวมเป็นโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใช้
พื้นบ้านในท้องถิ่น      มาจัดแสดงไว้ชาวบ้านม่วงและชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลองเริ่มเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ  "รากเหง้า"   และวัฒนธรรมมอญของตนจึงได้นำเอาโบราณวัตถุทั้งทางศาสนา
โบราณคดีและชาติพันธุ์วรรณนามามอบให้กับทางวัดเพิ่มขึ้นเรื่อย    ๆ  จนเกิดปัญหาที่จะต้องก่อ
สร้าง และต่อเติมอาคารรวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดง  ให้สอดรับกับสิ่งของทางวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าที่ได้รับมา

          ในปี 2547 จึงได้มีการปรับปรุงการจัดแสดงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์  ควบคู่ไปกับขยายความ
สำคัญของพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็น       "ศูนย์มอญศึกษา"   ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)โดยนายขรรค์ชัย บุนปาน เป็นแม่งานในการรวบรวม
กำลังทรัพย์จากการจัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อ     "เติมเต็ม"    องค์ความรู้และจัดการแสดงนิทรรศ
การถาวร(Display) ของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น