HOME

HISTORY

GALLERY

ORGANTZER

LOCATION ANTIQUES MON TRADITION AND CUTURE


 

การจัดแสดงเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
มอญในตำนาน (The Mon in the Myths)     
เล่าถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างบ้านแปลงเมืองกับพระเกศธาตุ(ผม) จากตำนานหรือนิทานอันเป็นที่ยอมรับมาแต่โบราณ-
กาลรวมไปถึงพุทธทำนายเรื่องหงส์คู่เล่นน้ำ มันเป็นที่มาของนครหงสาวดี เป็นต้น
มอญในทางประวัติศาสตร์ (The Mon in the History)
แสดงเรื่องราวของมอญในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ มอญยุคสุวรรณภูมิ ซึ่งความเป็นมอญและคนมอญยังซ้อนทับอยู่กับการเป็นคนกลุ่มหนึ่งในรัฐใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในประเทศพม่า มอญยุครามัญเทศ ซึ่งเป็นยุคที่มีรัฐมอญมั่นคงอยู่ท่ามกลางรัฐของกลุ่มชนชาติอื่น ๆ ไทยพม่า ไทยใหญ่ โดยมีเมือง
หงสาวดีเป็นศูนย์กลาง และมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา   และศิลปวัฒนธรรมยิ่งกว่าสมัยใด ๆ มอญยุคผู้ชนะสิบทิศ อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
ภาษามอญและจารึกมอญ (Mon Language and Inscription)ภาษามอญถือเป็นภาษาสำคัญเก่าแก่ของผู้คนในสังคมที่เป็นเมืองและรัฐ เพราะเป็นทั้งภาษาศักดิ์สิทธิ์ ภาษาทางราชการและภาษากลาง ที่ใช้
พูดจาสื่อสารในกลุ่มชนทุกระดับ    ของที่จัดแสดงอาทิ แผ่นคัมภีร์ ฝีมือช่างมอญสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับอิทธิพลจากจีนและมุสลิม แผนคัมภีร์
และไม้ประกับคัมภีร์ รูปลายทองสัตว์หิมพานต์ สมัยอยุธยาตอนปลาย คัมภีร์ใบลาน
ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ (Mon Tradition and Culture)
จัดแสดงเรื่องราว ประเพณี 12 เดือน  ของคนมอญในประเทศไทย   ซึ่งอยู่บนหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา  และการนับถือผีและจัดแสดงข้าว
ของ เครื่องมือเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรมมอญ อาทิ   เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
ห่อคัมภร์ ผ้าฝ้ายทอพื้นบ้านห่อคัมภีร์ของชาวบ้านม่วง พระบฎ เครื่องแต่งกาย
มอญอพยพ (The Mon Migration)
     จัดแสดงแผนที่และเรื่องราวการอพยพมาสู่ไทยของคนมอญ 9 ระลอก ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จนทำให้มอญกลาย
เป็นประชากรส่วนสำคัญของประเทศไทยมาจนทุกวันนี้ โดยคนมอญมักตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ำ โดยเฉพาะจะหนาแน่นบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ-
ยาและแม่น้ำแม่กลอง
มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม (The Mon in Thailand and Culture Hero)
จัดแสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและประเพณีของมอญในไทย   อาทิ มอญสามโคก มอญสมุทรสาคร มอญบ้านโป่ง-โพธาราม มอญพระ-
ประแดง ในส่วนผู้นำทางวัฒนธรรม จัดแสดงภาพวาดและเรื่องราวของผู้นำทางวัฒนธรรม   ซึ่งเป็นกลุ่มกษัตริย์หรือผู้นำในอดีต อาทิ พระเจ้า-
อโนรธา พระเจ้าจันสิทธา     มะกะโท พระเจ้าราชาธิราช บุเรงนอง หลวงพ่ออุตตมะ พระครูวรธรรมพิทักษ์ (อาจาย์ลม อดีตเจ้าอาวาส วัดม่วง)