ButtonButtonButtonButtonButtonButtonButton


 

สมาคมตระกูลลิ้มโพธาราม

 

       สมาคมตระกูลแซ่ลิ้มโพธาราม มีที่ตั้ง 62ถ.เลิศพานิชย์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นเครือข่ายสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย  อยู่ภาคกลางของประเทศไทย ณ เลขที่ 54 ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                                                    
เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1952 หลังจากก่อตั้งเสร็จคณะกรรมการได้มอบหมายให้คุณเจี้ยงไช้ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ดำเนินการ         เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม ค.ศ.1959 ในนาม "สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย" นำความปลื้มปิติยินดีแก่มวลสมาชิกแซ่ลิ้มอย่างยิ่ง สมาคมตระกูลลิ้มมีอายุครบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2545 นับจากเริ่มก่อตั้งสมาคม ฯ ท่านอาวุโสผุ้ก่อตั้งมีวิสัยทัศน์กตัญญูกตเวที เคารพคนตระกูลเดียวกัน กระชับความสัมพันธ์พี่น้อง เครือญาติตระกูลเดียวกันให้สมัครสมาน สามัคคียิ่งขึ้น โดยมีการสละทุนทรัพย์เพื่อก่อตั้งอนุสรณ์ตระกูลลิ้ม ขึ้นที่ถนนเจริญนครและมีพิธีเซ่น ไหว้บรรพบุรุษทุก ๆ ปี เชิดชูคุณธรรมให้แก่บรรพบุรุษก่อตั้งกองทุนแจกทุน การศึกษาให้แก่ลูกหลานตระกูลลิ้มผู้ขาดแคลน ส่งเสริมเด็กนักเรียนให้เรียนดี ทั้งยังแจกโล่ห์ให้แก่ลูกหลานตระกูลลิ้มที่สำเร็จการศึกษา


 

สมาคมตระกูลอั้งโพธาราม

 

"สมาคมตระกูลอั๊งโพธาราม
       สมาคมตระกูลอั๊งโพธาราม แม้จะเป็นตระกูลที่เล็ก แต่ก็ ถือว่าเป็นตระกูลที่มีความสำคัญตระกูลหนึ่ง       บรรดาผู้อาวุโสก่อตั้งสมาคมตระกูลอั๊งแห่งประเทศไทย ได้วางแบบแผนอย่างดีให้แก่ระบบงานบริหารสมาคม คือ ได้หันมาใช้การบริหารสองระบบในสมาคม ฯ ตั้งแต่เมื่อ 23 ปีก่อน คือมีการตั้งคณะกรรมการอาวุโสโดยให้ผู้บริหารสมาคมที่มีอายุเกิน 70 ปี มาเป็นกรรมการในคณะกรรมอาวุโส คือทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่คณะกรรมการบริหาร ส่วนคณะกรรมการจะเป็นคนหนุ่มสาว ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม อย่างมีประสิทธิภาพ


 

 

สมาคมตั้งตระกูลโพธาราม

 

"สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย"
'แซ่ตั้ง'คนมากที่สุดในไทย
       สมาคมตั้งตระกูลโพธารามถือว่าเป็นตระกูลที่มีความสำคัญใน ประเทศไทยมากที่สุดตระกูลหนึ่ง เนื่องจากคนแซ่ตั้งถือเป็นแซ่ที่มีมากที่สุด ในเมืองไทย

       สำหรับตระกูลตั้งฯ มีการจัดพิธีไหว้เจ้าต้นตระกูลปีละ 2 ครั้ง คือประมาณเดือนมีนาคม ถึงกันยายน ซึ่งภายในศาลเจ้าจะมีป้ายชื่อบรรพบุรุษซึ่งมีประมาณ 1,000 กว่าแผ่นป้าย ณ เวลานี้

       โดยสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนสรรพาวุธ ใกล้สี่แยกบางนา เขตพระโขนง กทม.ปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมกว่า 4,000 คน

 

 

สมาคมตระกูลเล้าโพธาราม

 

'เล้า'ต้นราชวงศ์ฮั่น
       
ตระกูลเล้า มีไม่มูลนิธิตระกูลเล้าในโพธาราม แต่ ตระกูลเล้า มีมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 58 ปัจจุบันไม่มีศาลบรรพชนเหมือนสมาคมอื่นๆ แต่มีการจัดให้มีการบูชาป้ายบรรพชนเช่นเดียวกันในบริเวณชั้นที่ 7 ของอาคารมูลนิธิ ซึ่งตระกูลเล้าในไทยนั้นมีหลายเชื้อสายที่มา ทั้งฮกเกี้ยน,แต้จิ๋ว,โผวเล้งฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 ราย
       
       มูลนิธิตระกูลเล้าจะมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญ 2 ท่าน ได้แก่ เล่าปี่ และเล่าปัง โดยเล่าปี่ถือว่าเป็นคนตระกูลเล้าที่มีชื่อเสียงจากพงศาวดารจีน และเล่าปัง ตามประวัติศาสตร์แล้วเป็นต้นราชวงศ์ฮั่น คือเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ฮั่น ให้กราบไหว้บูชา ซึ่งปกติจะมีการประชุมสามัญสมาชิก และกราบไหว้บรรพชนปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี