หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงารอาชีพ

นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ


ครูชำนาญการ

น.ส.ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์

ครูชำนาญการ

น.ส.รุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล

ครูชำนาญการ

นางนฤมล แย้มกล่ำ

ครูชำนาญการ

น.ส.ชลธิชา พวงพยอม

ครูชำนาญการ

น.ส.วิก ศิริคาม

ครูชำนาญการ

นายนวพล เกิดสุข

ครู

น.ส.ภญมณ ภัทราวรสกุล

ครู

น.ส.อาทิมา​ ตำนานจิตร

ครู

หัวหน้างานแนะแนว

น.ส.ฐิติภร เอี่ยมหรุ่น

ครูชำนาญการ

น.ส.ชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล

ครูชำนาญการ

นายมงคล ทองงาม

ครูชำนาญการ

น.ส.ธัญญาลักษณ์  สุทธาวาสน์

ครูผู้ช่วย

อัพเดทวันที่: 11/07/67 โดย: ครูพรสุดา  อบเชย