หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงารอาชีพ

นางนฤมล แย้มกล่ำ

ครู

นายอนุชา เหม่งเวหา

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.รุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล

ครู

นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ

ครู

น.ส.ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์

ครูชำนาญการ

นายนวพล เกิดสุข

ครู

น.ส.ธิติมา วิเศษศิริ

ครูชำนาญการ

น.ส.วิก ศิริคาม

ครู

น.ส.ชลธิชา พวงพยอม

ครู

น.ส.ภญมณ ภัทราวรสกุล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานแนะแนว

นางกลอยใจ ทองลิ่ม

ครูชำนาญการ

น.ส.ชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล

ครู

น.ส.ฐิติภร เอี่ยมหรุ่น

ครู

นายมงคล ทองงาม

ครู

อัพเดทวันที่: 3/10/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล