หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงารอาชีพ

นางนฤมล แย้มกล่ำ

ครู

น.ส.ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์

ครูชำนาญการ

น.ส.รุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล

ครู

นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ

ครู

น.ส.ชลธิชา พวงพยอม

ครู

นายนวพล เกิดสุข

ครู

น.ส.วิก ศิริคาม

ครู

น.ส.ภญมณ ภัทราวรสกุล

ครูผู้ช่วย

น.ส.อาทิมา​ ตำนานจิตร

ครู

หัวหน้างานแนะแนว

น.ส.ฐิติภร เอี่ยมหรุ่น

ครู

น.ส.ชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล

ครู

นายมงคล ทองงาม

ครู

อัพเดทวันที่: 30/10/66 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล