หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.สุนันทา เพ็งมี

ครูชำนาญการ

น.ส.วรรณพร ทองสมนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.พัฒนี มูลดี

รูชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ เพ็งเลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ สมหลักชัย

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.รสชกร บุบผาคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ

ครูชำนาญการ

น.ส.สุภาพร แซ่เจ็ง

ครู

นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ

ครู

น.ส.ปวีณ์สุดา ฟักเขียว

ครู

น.ส.ศศิพิมพ์ ใจศรี

ครู

นายพิษณุ ยงดี

ครูชำนาญการ


นายหนุ่ม โพธิ

ครู


นายปวริศ นันทรัตน์กุล

ครูชำนาญการ


น.ส.โสรยา วรเลข

ครู


นางสาวคติยา ศรนารายณ์

ครูชำนาญการ

อัพเดทวันที่: 13/09/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล