หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิษณุ ยงดี

ครูชนาญการ

น.ส.วรรณพร ทองสมนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.พัฒนี มูลดี

รูชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ เพ็งเลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ สมหลักชัย

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.รสชกร บุบผาคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุนันทา เพ็งมี

ครูชำนาญการ

น.ส.สุภาพร แซ่เจ็ง

ครู

นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ

ครู

น.ส.ปวีณ์สุดา ฟักเขียว

ครู

น.ส.ศศิพิมพ์ ใจศรี

ครู

นายปวริศ นันทรัตน์กุล

ครูชำนาญการ


นายหนุ่ม  โพธิ

ครู


นางสาวคติยา ศรนารายณ์

ครูชำนาญการ

น.ส.โสรยา วรเลข

ครู

นางจิรภา นันทรัตน์กุล

ครูชำนาญการ

นายธนวรรธน์ สมบูรณ์

คร

อัพเดทวันที่: 02/06/66 โดย: ครูธีระพล  พฤฑฒิกุล