หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสริมสุข จ้อยทองมูล

ครูชำนาญการ

น.ส.มลวิภา บุญจันทร์

ครูชำนาญการ

นายพงศพิชิต อยู่จันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจา ขุนนคร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ สมหลักชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรธีรา สุวรรณประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์

ครูชำนาญการ

น.ส.อธิตา ประพันธ์พจน์

ครู

น.ส.พรรณวรินทร์ สาลี

ครู

น.ส.รัชญา วงษ์จันทร์ดี

ครู

นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน

ครูชำนาญการ

น.ส.ชุติมา แก้วสุวรรณ

ครู

น.ส.ณัฐปวีณ์ เปียถนอม

ครู

น.ส.นิสาชล โปรยสุรินทร์

ครู

น.ส.นภัสวรรณ หนูทอง

ครู

น.ส.ศลิตา เกิดผล

ครูชำนาญการ

น.ส.กมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์

ครู

น.ส.ปาณิสรา ขุมวัฒนา

ครูชำนาญการ

น.ส.พิมภัทรา โค้วถาวร

ครู

น.ส.วริศรา ช้างแก้ว

ครูผู้ช่วย

นายศิวะสิทธ์ คงกระพันธ์

ครู

น.ส.สมาพร​ นิธิวงศ์

ครูชำนาญการ

น.ส.เปรมฤดี โคตรแสง

พนักงานราชการ ครู

นางสาวอมรรัตน์ สายตา

ครูอัตราจ้าง

อัพเดทวันที่: 13/09/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล