หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสริมสุข จ้อยทองมูล

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.มลวิภา บุญจันทร์

ครูชำนาญการ

นายพงศพิชิต อยู่จันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจา ขุนนคร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ สมหลักชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรธีรา สุวรรณประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์

ครูชำนาญการ

น.ส.อธิตา ประพันธ์พจน์

ครู

น.ส.พรรณวรินทร์ สาลี

ครู

น.ส.รัชญา วงษ์จันทร์ดี

ครู

นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน

ครูชำนาญการ

น.ส.ชุติมา แก้วสุวรรณ

ครู

น.ส.ณัฐปวีณ์ เปียถนอม

ครู

น.ส.นิสาชล โปรยสุรินทร์

ครู

น.ส.ปาณิสรา ขุมวัฒนา

ครูชำนาญการ

น.ส.ศลิตา เกิดผล

ครูชำนาญการ

น.ส.กมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์

ครู

น.ส.สมาพร​ นิธิวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.พิมภัทรา โค้วถาวร

ครู

นางวริศรา สิริธนปัญญากุล

ครู

นายศิวะสิทธ์ คงกระพันธ์

ครู

น.ส.เปรมฤดี โคตรแสง

พนักงานราชการ ครู

นางสาวสกาวเดือน  สำเนียง  

ครูชำนาญการ

นางสาวมณฑวรรณ ภู่ทอง

ครู

นายวีรศักดิ์  สินหมู่

ครู

นางสาวอมรรัตน์ สายตา

ครูอัตราจ้าง 

อัพเดทวันที่: 02/06/66 โดย: ครูธีระพล  พฤฑฒิกุล