หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย


ครู

นางอันติมา รุ่งสว่าง

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อภิญญา ศรีเวียง

ครู

นายกฤษฎา รุ่งเรือง

ครูชำนาญการ

นางสายทิพย์ เกรียงวงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธนัญญา เอมบำรุง

ครู

นายเฉลิม เพิ่มนาม

ครูชำนาญการ

น.ส.นุสรา ส่งศรี

ครู

น.ส.ณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว

ครู

น.ส.สุภาวดี สีดำ

ครูผู้ช่วย

นางกันยารัตน์ เจริญสุข

ครูชำนาญการ

น.ส.ณลาวัลย์

จตุรนต์รัศมี

ครู

อัพเดทวันที่:13/09/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล