หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายทิพย์ เกรียงวงค์


ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอันติมา รุ่งสว่าง

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อภิญญา ศรีเวียง

ครู

นายกฤษฎา รุ่งเรือง

ครูชำนาญการ

นายสันติศักดิ์

ทองสร้อย

ครู

น.ส.ธนัญญา เอมบำรุง

ครู

นายเฉลิม เพิ่มนาม

ครูชำนาญการ

น.ส.นุสรา ส่งศรี

ครู

น.ส.ณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว

ครู

น.ส.สุภาวดี สีดำ

ครูผู้ช่วย

นางกันยารัตน์ เจริญสุข

ครูชำนาญการ

อัพเดทวันที่: 17/11/64 โดย: ครูวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช