นายมงคล ภมรพล

นักการภารโรง 

นายประจบ ต้นแก้ว

นักการภารโรง 

นายพิเชฐ ขำปัญญา

นักการภารโรง 

นายพิน ทองปลาด

นักการภารโรง 

นายไพรัช เพื่อนจันทร์

นักการภารโรง 

นายธีระวุฒิ พรมมะ

นักการภารโรง 

นายนิรันต์ บุญมา

นักการภารโรง 

นายบุญเชิด ภักดิ์กระโทก

นักการภารโรง 

นางสาววัชรินทร์ เหมือนรุ่ง

นักการภารโรง 

นางสาวแววตา คุ้มเกิด

นักการภารโรง 

น.ส.ขวัญใจ อารีกิจ

นักการภารโรง 

นางอำไพ อินทโพธิ์

นักการภารโรง 

อัพเดทวันที่: 1/5/67 โดย: ครูพรสุดา อบเชย