หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.รัชณิยพร บุญประเสริฐ

ครูชำนาญการ

น.ส.สรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสนองภัทร สุธีรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสราวุธ สุธีรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาภรณ์ แก้วศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์

ครูชำนาญการ

นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

น.ส.ประภาพร เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการ

นายวัลลภ อินทร์พรหม

ครูชำนาญการ

นางเบญจารัตน์ วังมะนาว

ครูชำนาญการ

นายชัยนันท์ ใบเนียม

ครู

น.ส.รังสิมา อุณหะ

ครู

น.ส.ศุภิสรา แต้เจริญ

ครู

นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ

ครูชำนาญการ

น.ส.สุธิดา กองแดง

ครูชำนาญการ

น.ส.ภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์

ครู

น.ส.อัมรา กัลป์ปะ

ครูชำนาญการ

น.ส.ณรัชต์หทัย กล้าหาญ

ครู

นายชัชวุธ สายเม้า

ครูผู้ช่วย

น.ส.กานต์ธีรา พุกพิลา

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์


นายจงรัก ปรีชาวัชกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้

ครูชำนาญการ

น.ส.แว่นฟ้า ภู่ระหงษ์

ครูชำนาญการ

น.ส.สมถวิล นาคนาคา

ครู


น.ส.วันดี สงวนศักดิ์

ครู


น.ส.พรสุดา อบเชย

ครู

นางสาวปฐมาภรณ์​ โพธิ์กลัด

ครู

นายธีระพล พฤฑฒิกุล

ครูผู้ช่วย

อัพเดทวันที่: 19/11/64 โดย: ครูวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช