หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.รัชณิยพร บุญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสนองภัทร สุธีรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสราวุธ สุธีรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาภรณ์ แก้วศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์

ครูชำนาญการ

นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

น.ส.ประภาพร เพิ่มโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัลลภ อินทร์พรหม

ครูชำนาญการ

นางเบญจารัตน์ วังมะนาว

ครูชำนาญการ

นายชัยนันท์ ใบเนียม

ครู

น.ส.รังสิมา อุณหะ

ครู

น.ส.ศุภิสรา แต้เจริญ

ครู

นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ

ครูชำนาญการ

น.ส.สุธิดา กองแดง

ครูชำนาญการ

น.ส.ภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์

ครู

น.ส.อัมรา กัลปะ

ครูชำนาญการ

น.ส.ณรัชต์หทัย กล้าหาญ

ครู

นายชัชวุธ สายเม้า

ครูผู้ช่วย

น.ส.กานต์ธีรา พุกพิลา

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์


นายจงรัก ปรีชาวัชกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.แว่นฟ้า ภู่ระหงษ์

ครูชำนาญการ

น.ส.สมถวิล นาคนาคา

ครู


น.ส.วันดี สงวนศักดิ์

ครู


น.ส.พรสุดา อบเชย

ครู

น.ส.ปฐมาภรณ์​ โพธิ์กลัด

ครูชำนาญการ

นายธีระพล พฤฑฒิกุล

ครู

างสุพิชชา มาลา

ครูชำนาญการ

นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์

ครู

อัพเดทวันที่: 22/11/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล