หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายศุภชัย วัฒนาสุข

ครูชำนาญการ 

นายบัณฑิต แก้วศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ทิพย์สุข

ครูชำนาญการ

นายศิริชัย เจียนระลึก

ครูชำนาญการ

น.ส.กรกานต์ คงคาน้อย

ครูชำนาญการ

นายอนุชา เจริญผล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสกล ศรีสุกไสย

ครู

นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

นายโกวิทย์ กองแก้ว

ครู

อัพเดทวันที่: 27/02/66 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล