หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายศุภชัย วัฒนาสุข

ครูชำนาญการ 

นายบัณฑิต แก้วศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา เจริญผล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริชัย เจียนระลึก

ครูชำนาญการ

น.ส.กรกานต์ คงคาน้อย

ครูชำนาญการ

นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

นายสกล ศรีสุกไสย

ครู

นายโกวิทย์ กองแก้ว

ครู

อัพเดทวันที่: 30/10/66 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล