หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวิชัย วรพจน์มงคล


ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิษฐ์กร จิระศักดิ์ภาคิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ประภาพร บุญลา

ครูชำนาญการ

นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา

ครูชำนาญการ

น.ส.นุชนาถ จูงใจ

ครูชำนาญการ

น.ส.ญาดา ศรีอรุณ

ครูชำนาญการ

น.ส.นันทิยา เอี่ยนวิไล

ครูชำนาญการ

น.ส.ชญาพร มาเวหา

ครู

นางกรรณิการ์ เลาหเรณู

ครู

น.ส.ฐิตาพร ตรียินดี

ครู

นายพิสิฐ เลิศพันธ์

ครู

นายวัชรพล นาคทับ

ครู

น.ส.รมิดา แสงจันทร์

ครูชำนาญการ

น.ส.สุภัทรา ทับชม

ครูชำนาญการ

น.ส.ศิวนันท์ คำภีร์ทอง

ครู

น.ส. เขมณัช มีโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

อัพเดทวันที่: 18/05/66 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล