หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล

ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิชัย วรพจน์มงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิษฐ์กร จิระศักดิ์ภาคิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส. เขมณัช มีโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ญาดา ศรีอรุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.รมิดา แสงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุภัทรา ทับชม

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ประภาพร บุญลา

ครูชำนาญการ

น.ส.นุชนาถ จูงใจ

ครูชำนาญการ

น.ส.ชญาพร มาเวหา

ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์ เลาหเรณู

ครูชำนาญการ

น.ส.ฐิตาพร ตรียินดี

ครูชำนาญการ

นายวัชรพล นาคทับ

ครูชำนาญการ

นายพิสิฐ เลิศพันธ์

ครู

น.ส.ศิวนันท์ คำภีร์ทอง

ครู

อัพเดทวันที่: 11/07/67 โดย: ครูพรสุดา  อบเชย