ประกาศผลการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ.pdf

มัธยมศึกษาปีที่ 1

(นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ)


ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ.pdf

มัธยมศึกษาปีที่ 1

(นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่)


ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นม.1 ประเภททั่วไป.pdf

มัธยมศึกษาปีที่ 1

(นักเรียนประเภททั่วไป)


หนังสือมอบอำนาจ64.pdf

หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดาของนักเรียน)

แบบยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน

(กรณีนักเรียนไม่ได้รับการคัดเลือกนักเรียนสามารถยื่นความจำนงออนไลน์

(ของสพม.ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 25พ.ค.64 เป็นต้นไป)