ประกาศผลการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นม.4.pdf

มัธยมศึกษาปีที่ 4

(นักเรียนประเภทโควต้าและสอบคัดเลือก)

หนังสือมอบอำนาจ64.pdf

หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดามารดาของนักเรียน)

แบบยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน

(กรณีนักเรียนไม่ได้รับการคัดเลือกนักเรียนสามารถยื่นความจำนงออนไลน์

(ของสพม.ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 25พ.ค.64 เป็นต้นไป)