วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำรงชีวิต

พันธกิจ ( MISSION )

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ความก้าวหน้าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในองค์กร โดยคำนึงถึง

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0

เป้าหมาย ( GOAL )

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เอกลักษณ์ และ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ครู และบุคลากรมีความก้าวหน้า มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่

กำหนด

4. โรงเรียนมีบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในองค์กร และคำนึงถึงการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

6. โรงเรียนใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จัดการระบบการบริหาร

จัดการศึกษาพัฒนามุงสู Thailand 4.0