วิสัยทัศน์ ( Vision )

โพธาวัฒนาเสนี วิชาการดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงคู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ ( MISSION )

1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านวิชาการ

2. ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

7. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล

เป้าหมาย ( GOAL )

1. นักเรียนมีความสามารถด้านวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของตน

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างคุ้มค่า

5. ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และโรงเรียน

6. โรงเรียนมีหลักสูตร และกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย

8. ครู และนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล