เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

มีทักษะใช้เทคโนโลยี กีฬา ศิลปะ

อัตลักษณ์ ( Identity)

นักเรียนเป็นคนดี ( วินัยดี มีความรู้ คู่คุณธรรม )