เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

เทคโนโลยี ศิลปะ กีฬา

อัตลักษณ์ ( Identity)

มีจริยธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยดี