โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2451 (ร.ศ. 127) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25 หน้าที่ 380 ซึ่งคัดลอกโดยนายสังเวียน รัตนมุง อดีตผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร มีใจความดังนี้

     - ด้วยได้รับใบบอกมณฑลราชบุรีที่ 3/1590 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ว่าโรงเรียนวัดโพธาราม เมืองราชบุรี เดิมได้อาศัยวัดเป็นที่เล่าเรียน แต่เป็นที่คับแคบมาก ด้วยมีนักเรียนทวีมากขึ้น ครั้งเมื่อ ศก 125 พระแดงเจ้าอธิการกับพระชื่นรองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พร้อมด้วยหลวงราษฎร์โยธาภิบาลนายอำเภอโพธาราม ได้บอกบุญเรี่ยไรเงินแก่ข้าราชการ และราษฎรได้เงินรวม 1,532 บาท จัดสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธารามโรงหนึ่ง กว้าง 4 วา 2 ศอก ยาว 6 วา 2 ศอก สูง 1 วา 3 ศอกคืบ เสาไม้เต็งรัง พื้นไม้สิงคโปร์ เครื่องบนไม้สัก หลังคามุงสังกะสี ฝาไม้กระยาเลย ทาสีขาว กับทำม้านั่งสำหรับนักเรียนนั่งได้ 2 คน ใช้ไม้กระยาเลยไม้สักรวม 37 ม้านั่งได้คนเดียว 20 ม้า และได้ทำโต๊ะสำหรับวางหนังสือเรียน 22 โต๊ะ ใช้ไม้กระยาเลย และไม้สักได้ทำแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450) ได้จัดการฉลองและนิมนต์พระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ 50 รูป และถวายอาหารบิณฑบาตร กับได้มีการมโหรสพด้วย 3 วัน เมื่อเสร็จการฉลองแล้วได้เปิดโรงเรียนให้นักเรียนเล่าเรียนต่อไป มีนักเรียนเล่าเรียนอยู่ 108 คน ผู้จัดการและผู้บริจาคทรัพย์ในการปลูกสร้างโรงเรียนนี้ขอพระราชทานถวายพระกุศลมีรายนามผู้บริจาคทรัพย์แจ้งต่อไปนี้ หลวงราษฎร์โยธาภิบาลเป็นเงิน 45 บาท ฯลฯ ผู้ที่ออกต่ำกว่า 4 บาท ชื่อไม่ปรากฏรวม 363 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,532 บาท กระทรวงธรรมการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลวิทยาทานนี้ด้วยแล้วฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ.2451)

“โรงเรียนถือเอาวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ

วันที่ 21มิถุนายน พ.ศ.2451 เป็นวันเกิดโรงเรียน”


  - ปี พ.ศ. 2458 ได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่โดยรื้ออาคารหลังเก่าเนื่องจากอาคารหลังแรกชำรุดและคับแคบลง ซึ่งมีพระครูโพธาภิรมย์ (ชื่น) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม เป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เงินบริจาค

     - ปี 2479 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากอาคารเรียนเดิมชำรุด และคับแคบเกินกว่าที่จะรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ การก่อสร้างครั้งนี้มีพระครูโพธาภิวัฒน์ (เต็ก) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม เป็นผู้ดำเนินการโดยก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใช้เงินบริจาค 9,442.43 บาท และกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็นเงิน 6,000 บาท รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 15,442.43 บาท

     - ปี 2483 โรงเรียนยังคงจัดสอนระดับประถมศึกษาอยู่ด้วย ภายหลังได้ทยอยตัดออกไปจนเหลือแต่เพียงระดับมัธยม ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 4 และได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก นับเป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     ในปี พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชน จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมแก่โรงเรียนได้ยอดเงิน 907,384.70 บาท จัดซื้อที่ดินได้เนื้อที่ 24 ไร่ 56 ตารางวา รวมกับที่ดินของเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองโพธารามยกให้ 16 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา รวมเป็น 40 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายโรงเรียนเพราะที่เดิมคับแคบ และกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค 1 หลัง และส้วม 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายนักเรียนจากวัดโพธารามมาเรียนรวมกันทั้งหมด ณ ที่ปัจจุบันนี้

            ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ เลขที่ 80 หมู่ 8 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70120          โทรศัพท์ 032-231011, 032-231182  โทรสาร 032-231011 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เนื้อที่ 55 ไร่    1 งาน 70 ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 66 ห้องเรียน   เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัพเดทวันที่ 9/11/64 โดยนายธีระพล พฤฑฒิกุล