วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นเลิศวิชาการ  พัฒนาการเรียนรูู้  สู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ ( MISSION )

    1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

    2. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร    

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

    บนพื้นฐานความเป็นไทย

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย ( GOAL )

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามที่สถานศึกษากำหนด 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

4. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการระบบการบริหารจัดการศึกษา