เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

เทคโนโลยี ศิลปะ กีฬา

อัตลักษณ์ ( Identity)

     มีจริยธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยดี