โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี